הערכות מקצועיות של התכנית

גרסאות להדפסה:

רציונאל ותקצירי הערכות התכנית

הערכת התכנית בגני פתח תקוה – תשנט

הערכת התכנית בעריית פתח תקווה 2000

הערכת השתלמות בפסגה בירושלים 2003

תקציר ההערכות התכנית 2005

דוח הערכה - תכנית הגנים הידידותיים לילדים - יולי 08

דוח הערכה - פרויקט מאור בן ציון בפתח תקווה - יולי 2012

גרפים של הערכות התוכנית

תקציר הערכות מקצועיות שנעשו על התכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות ולמניעת האלימות בגנים ובבתי-ספר:

התכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות פועלת ומצליחה בהשגת-יעדיה במהלך כ-27 שנים, במאות רבות של גנים וכיתות בי"ס, עם יותר מ-100,000 ילדים.

יישומי התכנית ע"י הצוותים החינוכיים בשטח – זכו בפרסי חינוך רבים.

בוצעו הערכוֹת של התכנית (למשל ע"י עיריות ת"א-יפו, הרצליה ופתח-תקוה וע"י תכנית קרֵב), שעל בסיס תוצאותיהן המצוינות נמשכה התכנית והורחבה.

התכנית הוערכה והוכרה מאז שנת 2005 ע"י קרן ואן-ליר מהאג, הולנד, הוצגה מטעמה בכנסים בינלאומיים, וזכתה למענקים כספיים גדולים לצורך הטמעתה בגנים ובתי"ס בערים רבות נוספות בישראל.

בשנת 2009 הורחבה התכנית לארבע שכונות נוספות בפ"ת בכספי מענק מאֵילי-הון משוויץ ומקרן לוקסמבורג של האיחוד האירופי. היא מוטמעת בשנים האחרונות גם בגני ילדים בבוסטון.

מתוך הערכת התכנית ע"י קרן לוקסמבורג, במסגרת פרויקט מאור בן-ציון בגני ילדים בשכונות בפתח-תקוה (דו"ח הערכה בתום שנת ההפעלה השניה), באמצעות צוות ההערכה "מובנים", יוני 2011

באופן כללי ניתן לומר כי:

 • קיימת שביעות רצון גבוהה בקרב בעלי עניין שונים מן התכנית.

 • התכנית השפיעה באופן חיובי ביותר על היבטים רבים הקשורים לילדי הגנים ולצוותי הגנים.

ממצאים עיקריים:

 • אוכלוסיית הפרוייקט – בתכנית השתתפו 18 גנים ו 496- ילדים. 8 מהגנים הנם ממלכתיים דתיים ו-10 ממלכתיים; ב-5 גנים (מתוך (18 לומדים ילדים ממוצא אתיופי בלבד.

 • רכזות – צוות התכנית כולל שתי רכזות. כל אחת מהן אחראית על 9 גנים. תפקיד הרכזות הנו להנחות את צוותי הגן וכן את המתגברות ביישום התכנית. מהראיונות וכן משאלון הצוותים עולה שביעות רצון גבוהה מפעילות הרכזות (- 4.7 בסולם של .(1-5

 • מתגברות – צוות התכנית כולל 7 מתגברות. תפקיד המתגברות הנו לעבוד באופן פרטני וקבוצתי עם ילדים בהתאם לתכנית כישורי למידה, וכן לשמש "מודלינג" של עבודה לצוות הגן. מהראיונות וכן משאלון הצוותים עולה שביעות רצון גבוהה מפעילות המתגברות (- 4.3 בסולם של .(1-5

 • השתלמות צוותים – במסגרת התכנית מתקיימת השתלמות לצוותי הגנים המורכבת מהרצאות ומסדנאות מעשיות. רוב הסייעות אינן משתתפות בהשתלמות, והדבר פוגע בהפעלת התכנית. נתון זה הוצג במסגרת ממצאי-ביניים ומפעילי התכנית נקטו צעדים לפתרון חלקי של הבעיה. מהראיונות וכן משאלון הצוותים עולה שביעות רצון גבוהה מאד מן ההשתלמות – 4.9)בסולם של 1-5 ).

 • השפעת התכנית על הילדים מן הראיונות וכן משאלון צוות הגן עולה כי מרבית המשיבים שבעי רצון מהשפעת התכנית על הילדים (4.5) ומעריכים את תרומתה לילדים כגבוהה (4.5). ממצאי שאלון הערכת התפקודים מצביעים על כך שבקרב אחוז ניכר מן הילדים חל שיפור בינוני או רב בכל המדדים (למשל התפרצויות זעם, מוטוריקה עדינה וגסה, חוסר נינוחות חברתית, אי שקט תנועתי ועוד).

 • השפעת התכנית על צוות הגן בשנת ההפעלה השנייה ניכרת התמקצעות של צוותי הגנים, מן הראיונות וכן משאלוני צוות הגן עולה כי מרבית המשיבים שבעי רצון מהשפעת התכנית על צוות הגן (4.4) ומעריכים את תרומתה לצוות כגבוהה.

מתוך הערכת התכנית ע"י קרן ואן-ליר, בכ-90 גני ילדים בחיפה, נתניה וראשל"צ, באמצעות ד"ר ארי נוימן וצוותו, יולי-אוגוסט 2008

מתוך דו"ח ההערכה:

ממצאי ההערכה מצביעים על כך שהתכנית נתפסת בעיני כל בעלי העניין המרואיינים (צוותי הגנים, הפיקוח והעירייה) כתכנית איכותית, ייחודית ובעלת תרומה רבה לעבודת צוותי-הגנים ולקידום ילדי הגנים, והדבר עולה באופן גורף מכל כלי המחקר.

שביעות הרצון מן התכנית הינה גבוהה מאד. הדבר עולה באופן גורף מן הראיונות עם בעלי העניין, וכן מן הערכים הגבוהים להם זכו היבטים של התכנית בשאלון צוותי הגנים.

מן ההערכה עולה באופן בולט שהתכנית משיגה את עיקר מטרותיה. ניכר מן הממצאים כי התכנית מסייעת להעצמת צוותי הגנים, לשיתוף פעולה בין הגננת לסייעת, לגיוון דרכי הוראה, ולשיפור האקלים בגן. כמו כן התכנית מסייעת במתן מענה אישי לצרכי ילדים שונים, במתן לגיטימציה לשונות וכן בפיתוח יכולות אישיות וכישורי למידה של הילדים.

מתוך דו"ח הערכת ההשתלמות של כישורי למידה ע"י צוות ההערכה של מה"ד – מרכז פסג"ה, ירושלים, 28.5.03

כוונתה המוצהרת של השתלמות זו להנחיל בסיס ידע רחב, על-מנת לאפשר יישום מקיף ומיידי שלו בגן, אכן יצאה לפועל, ובאופן מוצלח, אם לשפוט לפי תגובותיהן של רוב משתתפותיה.

נושאי ההשתלמות סיפקו עניין, היו רלוונטיים לעבודת המשתלמות, ויושמו כבר במהלכה.

המרצה והמדריכה בהשתלמות זכו להערכה גבוהה על בקיאותם, דרך ההוראה בה נקטו, והתייחסותם לאופי הקבוצה.

ככלל התמונה היא של שביעות רצון גבוהה מאד מן ההשתלמות, שבצידה גם תועלת מרובה בעיני המשיבות, שציפיותיהן נענו. בנושא היישום, שנבדק יותר מפעם אחת, הממצאים מצביעים על שימוש בידע עם החזרה לעבודה, כבר במהלך ההשתלמות.

מהערותיהן של המשיבות: "המדריכה בגני נפלאה, התוצאות ברורות לעין.. התקדמות הילדים, מעורבות הצוות וההורים." "ההשתלמות הזו מעשירה, מעמיקה וחיונית, חבל על השנים שעברו בלעדיה, אך מוטב מאוחר מלעולם לא."

המשיבות היו תמימות דעים באחד ההיבטים הנוגעים לשביעות רצונם מן ההשתלמות: כולן מציינות כי ימליצו על ההשתלמות בפני חברות לעבודה, ולאור הממצאים כאמור, ניתן בהחלט להצטרף להמלצה זו.

סיכום של הערכת התכנית בשכונות פ"ת, שבוצעה ע"י מינהל החינוך בעיריית פתח-תקווה, תשנ"ט 1998-1999

התכנית לכישורי למידה בהנחיית רמי כץ, אפקטיבית בהשגת יעדיה בגנים בהם מיישמים אותה, לעומת תכניות אחרות, המיושמות בגנים בעלי אפיונים דומים. היא אפקטיבית במיוחד בתחומים הבאים:

 • הפחתת חוסר-שקט והתרוצצות בגן

 • שיתוף-פעולה וקשר עם ההורים

 • הפחתת אלימות פיזית

 • הבנת התנהגות הילדים ע"י הגננת, והיכרות אישית עם הילדים

 • הקשבה לגננת, וישיבה והקשבה ב"ריכוז"

מתוך הערכת התכנית בחבל-מודיעין, שבוצעה ע"י היחידה להערכה, משרד החינוך – קרן קרב, תכנית קרב למעורבות בחינוך, תשס"ב 2002

שביעות-רצון של הרכזות: כל הרכזות הדגישו את שביעות-הרצון הרבה שלהן מן הלימודים וההנחיה בה השתתפו. הן ציינו כי התכנית מאוד העשירה אותן, והפכה ממש לחלק מהן, ומתפיסת העבודה וההתייחסות שלהן לילדים.

התמקצעות והתבססות הביטחון המקצועי של הרכזות בתכנית: במהלך חודשי ההערכה, ניתן היה להבחין בתהליך ההתמקצעות של הרכזות, שהתרחש במקביל לביסוס הביטחון האישי של כל אחת מהן בתכנית.

הכשרת צוותי הגנים: צוותי הגנים מצאו את ההשתלמות והסדנאות כמעניינות ביותר וכרלוונטיות ביותר לעבודתן, הן מבחינת תפיסת העולם שהציגו והן מבחינת הפעולות הנובעות מהן.

שביעות-רצונם מן ההשתלמות השנתית והסדנאות המעשיות, שנבדקה במשוב שנערך בסיומה, הייתה גבוהה מאוד.

צוותי-הגנים ציינו כי ההשתלמות הייתה מקצועית, הוסיפה להן ידע חדש משמעותי, והביאה אותן לתובנות חדשות בנוגע לעבודה בגן.

חלק מהמרואיינות אף טענו שהשתלמות זו היא אחת הטובות והמשמעותיות ביותר בה הן השתתפו. ניתנו בה מענה וכלים להתמודדות עם בעיות וקשיים:

 • "זו הייתה השתלמות טובה מאוד, זה ממש משהו, מאד-מאד כדאי. מאוד נהניתי ממנה."
 • "זו ההשתלמות הכי טובה שהייתה לי בכל השנים שאני עובדת בהן... אי אפשר ממש להסביר כמה זה חשוב... קודם כל הוא יצא מהתיאוריה הנוירו-התפתחותית והסביר איך כל ההתפתחות של המוח חשובה וזה בעצם הבסיס לַכל... תכניסו אותה לכל הגנים... אני הייתי מוכנה אפילו לשלם מכספי כדי לשמוע עוד".
 • "אני 23 שנה במקצוע, תמיד אני לומדת אבל בעקבות ההשתלמות הזו, זה נתן לי להסתכל על הילדים אחרת, זה גורם לי לזה שאני פחות כועסת, אני שואלת למה הוא (הילד) עושה את זה".

פרופסיונליזציה של צוותי הגנים: הלמידה התיאורטית של התכנית הביאה לחיזוקה של שפה מקצועית ומדויקת יותר בעבודת צוותי-הגנים. הם חווים כעת תחושת יכולת משמעותית וטובה יותר בהתמודדות עם התנהגויות, שעד כה עמדו מולן חסרי-אונים במידה רבה.

עיקר השינוי שחל בקרב הגננות היה בהכרתן ובהתייחסותן לצרכים ההתפתחותיים של הילדים, ובמתן פעילויות העונות על צרכים אלו. זהו גורם שמחזק ומבסס את זהותן המקצועית פרופסיונאלית של הגננות. התכנית הציגה בפני צוותי הגנים מערכת מושגים והבנה חדשה ביחס להתנהגויות הילדים. היא נתנה לצוותי הגנים כלים חדשים להסתכלות, הבנה והתמודדות עם התנהגויות שונות. בכך היא הביאה להדגשת האמפתיה בתהליך העבודה של צוותי הגנים עם ילדים בעלי קשיים. כמו כן, בהדגישה את יכולתם של הצוותים להתמודד עם קשיים אלו, היא הדגישה וביססה את האחריות של הצוותים ביחס לילדים בעלי קשיים.

מדברי הסיכום (באנגלית) של ד"ר ז'קלין היידן – פרופסור בתחום התפתחות-הילד, מנהלת תחום-הידע "הכלה חברתית וכבוד כלפי שונות" בקרן ואן-ליר, האג, הולנד – בישיבה עם ראש-עירית ראשל"צ, לאחר סיור מקצועי לבחינת הפעלת התכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות במימון קרן ואן-ליר במוסדות חינוך בעיר, 9.09.2007

"תפקידי הוא לסייר ברחבי העולם ולבחון תכניות חינוכיות שונות, ואני אומרת מכל ליבי:

התרשמתי עמוקות מן התכנית היום! היא אחת מן הטובות ביותר שראיתי מימי!

אפילו ללא כל ההסברים שקיבלתי אודותיה, ניתן היה פשוט לראות בשטח את המורות ולראות את הילדים, כה עסוקים ופעילים. מאד-מאד התרשמתי, ואני מאד מרוצה מן העשייה."

הערכת התכנית שבוצעה ע"י מינהל החינוך בעיריית תל-אביב יפו, תשנ"ז 1996-1997

מניתוח תוצאות המידע, שנאסף בראיונות עם צוותי הגנים ביפו, עולים הממצאים הבאים:

1. קיימת שביעות רצון של צוותי הגן מהתכנית ומהשפעותיה על החיים בגן.

2. כל הגננות ענו שחלה התקדמות בתפקוד אצל כל הילדים אשר נטלו חלק בתכנית.

3. גישות חינוכיות:

 • כל הגננות רכשו גישות חינוכיות חדשות, המסייעות להן בעבודתן היום יומית.

 • הן תמשכנה בשימוש בעקרונות התכנית גם כשתעבורנה לגן אחר, שאינו מקבל את התמיכה של התכנית.

 • לדעת הגננות, עלתה המוכנות של הילד לכיתה א'. התכנית ספקה לגננת כלים נוספים ומגוונים להתמודד עם קשיי למידה של ילדים בגן.

4. שיפור יכולת האבחון ואיתור בעיות:

כל הגננות רכשו יכולת לאיתור בעיות ולהבנת דפוסי התנהגות אצל הילדים.

יכולת זאת מקנה לגננת תחושה טובה יותר של "שליטה במצב" וצמצום באירועים של "חוסר יכולת לפעול", תסכול ו"אין-אונים".

5. האקלים בגן: כל הגננות דיווחו על שינוי באווירה בגן. הדבר מתבטא בתופעות הבאות:

 • עלייה ברמת הקשב.

 • שיפור השקט המוטורי של הילדים.

 • יכולת לקבל הוראות ולבצע אותן.

מכתב נעמי לוסטיגמן, מפקחת על גני-ילדים, משרד החינוך, לסיכום ארבע שנות הפעלת התכנית בגנ"י מ.א. חבל-מודיעין, 31.08.05

... התכנית מופעלת מזה ארבע שנים בגני הילדים במועצה, בתמיכה מלאה של הפיקוח, ובשיתוף קרן קרב.

התכנית העשירה מאד את הידע וההבנה של צוותי הגנים בתחומי התפתחות שונים. היא פתחה בפני הגננות והסייעות צוהר להבנה והקשבה מסוג אחר, לדקויות בהתנהגות הילדים, ונתנה להן מגוון רחב של כלים כיצד להרחיב את התנסות הילדים בסביבה הקרובה של הגן, כדי לתת מענים לצרכים ייחודיים להם הגננות לא היו מודעות בעבר.

הדגש בתכנית שהיא מופעלת ע"י צוותי הגן, ולא ע"י גורמים מבחוץ. הם אלה שהשתתפו בהשתלמות, ובאחריותם היה ליישם אותה.

המוטיבציה ליישום התכנית היתה גבוהה מעל המשוער, וכך גם הנאתן של הגננות והסייעות מן ההשתלמות.

סביבות הלמידה בגן השתנו, ויכולתן המקצועית של הגננות לאתר קשיים ולתת להם מענה במסגרת הגן – השתפרה והשתכללה לאין שיעור.

שיתוף ההורים – ע"י מפגשים של למידה וחוויה משותפת עם הילדים – סייע רבות ותרם להטמעת התכנית בקרב הקהילה.

כמחנכת, מדריכה ומפקחת העובדת מעל ארבעים שנה במערכת – אני מודה לרמי כץ על התהליך האיכותי והמקצועי, על שיתוף הפעולה הפורה, ורואה חשיבות רבה בקיום של רצף התכנית גם בבית-הספר.

דברי אורנה פז, מפקחת על גני-ילדים בראשל"צ, משרד החינוך, 9.09.07

תודה לך רמי כץ היקר, הוגה התכנית הנפלאה, על הבאת התכנית לעירנו, ועל כך שאתה מעביר שבוע אחר שבוע את תורתך, שהיא "כמשנה סדורה", הפותחת בפני צוותי הגננות בגיל-הרך עולמות חדשים וידע רב. תודה על הדרך, על הסבלנות הרבה, ובעיקר תודה על הכבוד שאתה נותן לכל אחת ואחד מאתנו, כבוד המעורר התפעלות, ואין ספק שהוא מושא לדוגמא וללמידה.

עוד תודה לאישה מיוחדת – למירה חן רכזת התכנית הארצית; למרות שאת ארצית – את תמיד נותנת לנו הרגשה שאת רק שלנו; בדרכך הייחודית את גורמת לכולנו לעשות את מה שאת אומרת. מקצוענית אמיתית. תודה!

בשנתיים בהם מופעלת התכנית – אנו עדים לתרומתה הרבה של התכנית. אמנה בקצרה את עיקרי הדברים, ואתייחס לשלשה מעגלים שהתכנית מפגישה: ילדים, מחנכים והורים.

ילדים: בראש וראשונה תרומתה של התכנית היא בקידום הילדים במגוון תחומי התפקוד וההתנהגות שלהם. היא נותנת מענה אמיתי לצרכי הילדים בעידן זה. לכולנו מוכרת תרבות הישיבה מול מסכי הטלוויזיה והמחשב. הילדים היום פחות פעילים ממה שאנו היינו, פחות רצים, מטפסים וכו'.

תכניתו של רמי כץ משלימה את החסר הזה, היא מזמנת לילדים התנסויות מגוונות תוך כדי תנועה, תוך כדי הפעלת שרירים עדינים וגסים, הילדים מפעילים את החושים ומערכות חשובות אחרות, והכול בדרך חווייתית, תוך כדי משחק באווירה נעימה ונינוחה.

התכנית משפרת את האקלים החינוכי ומפחיתה אלימות, שכן כל האנרגיות שמבקשות להתפרץ מתועלות לאפיקים חיוביים.

גם הצוותים החינוכיים יוצאים נשכרים: הגננות והסייעות רוכשות ידע בהתפתחותם של הילדים ובהבנת צרכיהם, ורוכשות כלים חשובים, שבאמצעותם הן מקדמות את כישורי הלמידה וההתנהגות של הילדים.

שיתוף הפעולה עם ההורים אף הוא ראוי לציון: ההורים שותפים לפעילויות ולסדנאות אותן עורכות הגננות במהלך השנה. גם ההורים רוכשים כלים חינוכיים, ומעורבים באופן חיובי בגדילתם של ילדיהם.

אפשר לדבר ולהרחיב עוד הרבה על תרומתה של התכנית, אך הזמן קצר.

מכתב נתניה מנור, מפקחת על גני-ילדים בפתח-תקוה, משרד החינוך, 28.06.98

...זכינו לקבל את הנחייתו והדרכתו של רמי כץ בגני הילדים בשכונות שעריה-אחדות בפ"ת, בתכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות, המופעלת זו השנה הראשונה בגנים אלו.

למרות היות התכנית בשלבים כה מוקדמים ניכרים כבר שינויים בגנים:

חל שיפור עצום בקבלת הילדים בכלל וילדים בעלי קשיים שונים בפרט ע"י צוותי הגנים. אלו שפרו מיומנות באיתור בעיות ובטיפול בהן בגן בעוד מועד.

בגנים הושגו שקט ואוירה רגועה עם ירידה ברמת האלימות וברמת התנועתיות. הילדים מעסיקים עצמם מתוך נינוחות, שיפור בקשב ובריכוז, ועליה במוטיבציה ללמידה מתוך הנאה.

השתלמות מעמיקה בעקרונות הגישה הנוירו-התפתחותית-תפקודית, העומדת בבסיס התכנית, היא לדעתי, תנאי הכרחי לאימוץ ולהפנמה של העקרונות ע"י צוותי המחנכים שאמורים לבצע את התכנית.

בעקבות התוצאות המרשימות, אני ממליצה מאד להרחיב את מודעות אנשי החינוך בכל המגזרים לתחום יסודי וחשוב זה.

מכתב רות סנדלובסקי, מנכ"לית, יו"ר ובעלים של קבוצת קולמאר (תאגיד עולמי לסחר בנפט ומוצריו, שמכירותיו בשנת 2012 הסתכמו בקרוב לשבעה מיליארד דולר). רות סנדלובסקי ובעלה סטיבן תורמים להפעלת התכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות בגני ילדים ובתי"ס בשכונות יוספטל דדו ועמישב בפתח-תקוה. 10.05.09

Dear Rami,

I would like to thank you very much, also in the name of Steven for the time you have dedicated to our recent visit to Israel.

We are deeply impressed with your scientific education method, and the results as are evident in the field are very convincing.

The pupils and the staff seem extremely interested and motivated to take part in the process of learning, and each individual seems to find his/her own space and style within the group.

The word 'fun' is the exact word that comes to mind when we recollect the expression on the pupils faces performing the varied activities.

It is without doubt such a unique phenomenon nowadays.

We are very interested in assisting from our side to continue and broaden the plan in Petach-Tikva, particularly in the Yosephtal and Amishav suburbs where there is a particular concentration of Ethiopian population.

Thank you again for allowing us the insight into a fascinating initiative.

Warm regards

Ruth Sandelowsky

מכתב נוסף מרות סנדלובסקי (שנה מאוחר יותר), לאחר ביקורה בגני ילדים ובתי"ס בשכונות יוספטל דדו ועמישב בפתח-תקוה. 6.05.2010

I have returned to Switzerland two days back and I am still under the impression of this very emotional visit to the kindergartens in Petach-Tikva.

You are all doing an amazing job. Your dedication, devotion and enthusiasm are showing wonderful results with the children.

Entering the classrooms is an absolute delight. All children are happy and having fun with the various activities as they develop their learning abilities through games and pure joy. They cooperate with each other, are polite and curious towards the outside world. The kindergartens are arranged each in their own individual taste in a way that makes the children comfortable and stimulated at the same time.

I was truly in tears most of the time. I would like you to know that you are making a real difference for the future generation and it is one of the most important contributions to the Israeli society today!

מתוך מכתב תודה לצוות התכנית, בעקבות סיור בגנים, מדבורה אביאלי, מנהלת אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית בעירית פתח-תקוה – על התרומה להצלחת פעולת התכנית של כישורי למידה בגני הילדים בשכונות פתח-תקוה, 4.5.2010

הסיור רק חיזק בי את התחושה שבזמן הקצר מאד, מאז נכנסה התכנית לגנים, כבר ניכר שינוי בקרב הילדים, הגננות ובאווירה בגנים בהם מופעלת התכנית. לכל אחד מכם תרומה להצלחה זו. עבודתכם המסורה, הנכונות ללמוד ולהשקיע מעבר לשעות המקובלות והנדרשות בפועל, אמונתכם בתכנית, בדרך ובילדים – כל אלה מובילים להצלחה.

דברי צפרירה מיכאל, מנהלת בי"ס "הרצל", הרצליה – בראיון טלוויזיה

התכנית לקידום כישורי למידה וההתנהגות נכנסה לבית ספרנו – בי"ס "הרצל" בהרצליה לפני כמעט שלוש שנים, והפכה מפרויקט – לאורח חיים.

התכנית שינתה כליל את תפיסת המורות את מעשה ההוראה.

התכנית משלבת התייחסות לצרכים התפתחותיים של כל ילד – לצד הפעלה מלאה של התכנית הפדגוגית.

באמצעותה אנו נותנים עתה מענה אינדיווידואלי לכל ילד, תוך התייחסות לאינטליגנציות המרובות שלו. התכנית מאפשרת לכל ילד להגשים את הפוטנציאל שגלום בו במגוון רב של אפשרויות.

היום, אחרי שהתכנית מופעלת כבר למעלה משנתיים וחצי, והפכה לאורח חיים בבית-הספר, אני רואה שינוי אדיר באקלים הבית-ספרי. הילדים הרבה יותר רגועים, יוצאים להפסקות בצורה אחרת, לא רצים במסדרונות, לכל ילד יש מענה בתוך הכיתה שלו, לא רואים ילד משועמם.

גם כללי ההתנהגות בבית הספר מאוד ברורים – וכן יש כללים ברורים כיצד להשתמש במכשור.

מעט מאוד ילדים מחסירים ימי לימודים: הם באים לבית-הספר מאושרים.

הילדים הרבה יותר שלווים – וגם המורות הרבה יותר רגועות. עשיתי סקר ובדקתי: אין כמעט היעדרויות של מורות, וזאת בעקבות הכנסת התכנית, כי גם למורות יש עתה מענה עבור כל ילד – בזכות התכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות.

מכתב מצלילה חדש, מדריכה ארצית וסגנית מפמ"ר למתמטיקה, משרד החינוך, 5.12.2005

בשנת הלימודים תשס"ג – השתתפתי בשלב א' ובשלב ב' של השתלמות שהועברה על ידי רמי כץ, ועסקה בקידום כישורי הלמידה וההתנהגות בגישה הנוירו-התפתחותית-תפקודית.

מזה שנים רבות אני מלמדת מתמטיקה בבית-ספר על-יסודי ברמות שונות. כמו בכל בית-ספר – בכיתתי נמצאים גם תלמידים המתקשים בלימודי המתמטיקה, חלקם תלמידים המאובחנים כלקויי למידה.

הגעתי להשתלמות במטרה ללמוד גישה נוספת על אלו שהכרתי, כך שאוכל "להגיע" לתלמידים המתקשים, במסגרת השיעורים הרגילים, מבלי לפגום בטיב ההוראה.

לשמחתי, מצאתי שהגישה הנוירו-התפתחותית-תפקודית נתנה לי כלים נוספים לקידום כישורי הלמידה של תלמידי, כלים בהם אני משתמשת במהלך עבודתי.

נהניתי מההשתלמות, ואני נהנית שבעתיים בכל פעם שאני נעזרת במה שלמדתי בהשתלמות, ואני עוזרת לעוד תלמיד להביא לידי ביטוי את כישורי הלמידה שלו.

מכתב פנינה מדליון, מנהלת אגף גני ילדים בעירית פתח-תקוה, 2.09.09

תכנית כישורי-למידה והתנהגות בפ"ת פועלת זו השנה השלוש-עשרה בגני-הילדים בשכונות שעריה ואחדות.

התכנית הוכיחה עצמה בצורה בלתי רגילה: קידמה ילדים, הכשירה את הגננות ואת הסייעות בתחומים בהם היא פועלת, העמיקה ההבנה בתחום הסנסורי-מוטורי לעבודה נכונה בגנים.

בתחומי פעולתה ניכרת השפעה רבה על התחומים הקוגניטיביים ועל תחומי ההתנהגות. קיים שיפור ניכר בתחומים אלה אצל ילדי הגנים המעורבים בתכנית.

לוועדות השילוב הופנו בסה"כ 232 ילדים מכל העיר, ורק 26 מתוכם באו מן השכונות שעריה ואחדות. לפני כניסת התכנית, רוב הילדים שקיבלו סיוע בעיר היו מן השכונות שעריה ואחדות, ורוב הילדים שהוגשו לוועדות היו משכונות אלה.

מספר הילדים הכולל בגני השכונות שעריה ואחדות – 375 ילדים. הוגשו לוועדות שילוב 26 ילדים, דהיינו 6.9%, וזה אחוז נמוך של ילדים יחסית לממוצע הארצי.

בשל הצלחת התכנית, חיפשה עיריית פתח-תקוה ומצאה תורם, שבעזרתו תופעל התכנית בעוד שלוש שכונות בעיר.

מתוך מכתב דוד כהן, מנהל אגף השכונות בעירית פתח-תקוה, 26.5.2011

...לאור היכרותי את התכנית הברוכה הזו של כישורי למידה בגני הילדים, [אני מכיר] בתועלת הרבה שהיא מביאה בכך שהיא מצילה ילדים (פשוטו כמשמעו), מהידרדרות בהמשך דרכם ברצף הלימודי, ותומכת בכל ילד שאובחן בבעיה הספציפית שלו.

התכנית גורמת לכך שגם ילדים עם בעיות התפתחותיות שונות, יקבלו מייד מענה עוד בשלבי הגן, וזאת כדי לעורר גם מודעות וטיפול בילד, ולתת לו "נחיתה רכה" ותומכת בכיתה א' בשנים שבהן הוא הכי זקוק לטיפול ותמיכה.

לכולנו ידועה לצערנו המציאות המרה של בין 30 עד 40 תלמידים בכיתה, ולמורה אין תמיד אפשרות לטפל בילדים הנ"ל, שמהר מאד מוצאים את דרכם לוועדות ההשמה, ולרוב משולבים בחינוך המיוחד, והצלילה שלהם למטה היא ודאית.

לכן מבחינתי התכנית הזו היא בבחינת "הצלת נפשות" לאותם תלמידי גן הרכים בשנים.

מתוך מכתב דבורה אביאלי, מנהלת אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית בעירית פתח-תקוה, 22.5.2011

...תכנית כישורי למידה בגני הילדים מופעלת בשכונה בהצלחה מרובה מזה שנים, והוכיחה עצמה כתורמת מאוד לקידום ילדי השכונה, וכאחת מהתכניות היותר תורמות לילדים, להורים ולצוותי הגן.

התכנית לוותה בהערכה, שהצביעה על השגת המטרות המוצבות בבסיס התכנית.

המפקחות המלוות את הגנים מדברות בשבחה.

הגננות מגדירות עצמן כמקצועיות יותר מאז כניסת התכנית לגן.

מנהלת אגף גני הילדים היוצאת, הגב' פנינה מדליון, הוציאה מכתב המציין שגנים בהם פעלה התכנית הגישו משמעותית מספר קטן יותר של ילדים לוועדות שילוב (שכן הגננות למדו להכיר בבעיות ולהתמודד עמן).

בעזרתה האדיבה של משפחת תורמים הצלחנו לפני שנתיים להרחיב את היקף התכנית לעוד שתי שכונות.

לקט הערות ממשוב על השתלמות בנתניה: קידום כישורי למידה והתנהגות – ליקטה אפרת חן, אחראית על ההערכה בפסג"ה נתניה; נמסר ע"י ד"ר שירלי עצמון – מנהלת הפסג"ה וענת ניר – סגניתה; מרכז פסג"ה נתניה, 2.2.2014

 • "אשמח מאוד להמשיך השתלמות זו גם בשנה הבאה, ההשתלמות הנ"ל מבורכת ומעצימה מאוד, יוצרת חשיבה מעמיקה ותובנות בעקבות הלמידה המשמעותית; אני באופן אישי מאוד נהנית להשתלם ולהתמקצע על אף השעה."

 • "נהניתי מאד מן ההרצאות של רמי כץ, מבחינת התוכן, הרמה, הצגת הדברים בצורה מעשית והדוגמאות מעולם הילדים."

 • "מעוניינת להמשיך ללמוד גם בשנה הבאה בקורס המשך, יותר נכון חייבת להמשיך. זו ההשתלמות הכי משמעותית, מרתקת ומאתגרת שאי פעם השתלמתי בה. רמי כץ הוא מרצה ואדם בחסד עליון!!!"

 • "אני וחברותי להשתלמות מאוד מעוניינות בהשתלמות המשך של רמי כץ."

 • "הקורס חשוב מאין כמוהו, חובה לכל מורה וגננת! אשמח אם יתקיים קורס המשך, יש הרבה מה ללמוד וליישם בשטח מרמי כץ שמעביר את הקורס בצורה מעניינת ביותר ואף יישומית."

מתוך משוב לאחר הערכה מעצבת להשתלמות: קידום כישורי הלמידה וההתנהגות, במרכז פסג"ה אזורי טמרה, 4.2.2014

בתקופה האחרונה התקיים במרכז פסג"ה אזורי טמרה מערך הערכה מעצבת לכלל ההשתלמויות. המערך התבסס על שלוש שיטות הערכה: תצפית, ראיון ושאלון טלפוני. מטרתו מקצועית בלבד, ומתמקדת בשימור ושיפור מרכיבי הלמידה בהשתלמות.

שם ההשתלמות: קידום כישורי הלמידה וההתנהגות. מורה המורים: רמי כץ. כלי ההערכה: שאלון. תאריך ההערכה: 4.2.14 מבצעת ההערכה: עביר זריק.

נקודות חוזקה בהשתלמות:

 • הייתה הלימה בין מטרות הקורס לבין הביצוע בפועל במידה רבה מאוד.

 • מפגשי הקורס הכילו מרכיבים יישומיים במידה רבה.

 • מורה המורים אפשר להעלות קשיים ודילמות בזיקה לעבודתי היומיומית במידה רבה.

 • מורה המורים מגיב בפתיחות ללימודים במידה רבה.

נקודות טעונות שיפור:

 • אין

בברכה והערכה, הנהלת צוות מרכז פסג"ה אזורי טמרה

לקט הערות ודירוגי התרשמויות – מתוך המשוב של גננות אום-אל-פחם, 27.3.2014

 • "רכשתי כלים רבים ולמדתי הפעלות שעוזרות לי לקדם ילדים בפעילויות. קיבלתי כוחות והבנה לגבי ילד שנמצא בגני, ועד כה לא הבנתי למה הוא מתנהג בדרך מסוימת, והייתי שופטת אותו, על שלא רצה לשמוע אותי. היום אני מבינה שהוא מגן על עצמו מפני רעשים."

 • "מרוצה מהתכנים שנלמדו בקורס שהם חדשים עבורי, קיבלתי הרבה דרכים לטיפול בילדים בעייתיים ויישמתי דברים גם בגן וגם בבית עם הילדים שלי."

 • "אני מרוצה מאוד שהבנתי את המערכת הוסטיבולרית, מה קורה אתה עם הילדים, ואיך אני יכולה לעזור להם להתפתח נכון, ובסוף הם אוהבים ללמוד."

 • "אני מרוצה משיטת המרצה הנהדר – רמי כץ, שחוזר וחוזר ומסביר עד שאנו מבינות טוב מאוד. יש סבלנות להקשיב לו עד הסוף. החומר שהוא נותן לנו הוא כלים לעבוד עם הילדים, להבין את הצרכים שלהם והיכולת שלהם."

 • "אני מרוצה מהנושא של ההשתלמות, מההסבר של המרצה, מהפעילויות שנתן לנו בקשר לנושא, מהמקצועיות של המרצה ומהדוגמאות שנתן לנו דרך המצגת."

 • "בהשתלמות נחשפנו לכלים בעבודה עם ילדים, והם החלו להניב תוצאות. אני חושבת יותר מחוץ לקופסא, אפילו בחיים הפרטיים. הנושאים שלמדנו חדשים לי ומאוד מעניינים."

 • התרשמותי מהמרצים טובה מאוד, החומר שהועבר מאוד עזר לי בעבודתי בגן. אני ממליצה להרחיב יותר את הנושא וללמוד עוד. תודה רבה.

 • תודה למרצה רמי על ההרצאות שהיו. הוא העביר את המקצוע מהלב.

25 גננות בהשתלמות באום-אל-פחם דירגו את תשובותיהן לשאלות המובאות להלן מ – 1 עד 5

[1 = במידה מעטה מאד, 5 = במידה רבה מאד]

השאלות וציון הדירוג הממוצע שניתן לכל שאלה:

באיזו מידה ההשתלמות תורמת להבנה טובה יותר של הילדים השונים ושל התנהגויותיהם?

- 4.72בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה התכנים שהועברו בהשתלמות ובסדנאות רלוונטיים עבורך?

- 4.72 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה נתנו לך ההשתלמות והסדנאות, כלים יישומיים בעבודתך השוטפת בגן-הילדים?

- 4.76 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה את מרוצה מהשתלמות כישורי למידה באופן כללי?

- 4.88 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה היו השיעורים מעניינים?

- 4.96 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה היו השיעורים מאורגנים והחומר היה מובנה?

- 4.92 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה ענה המרצה לשאלות, ויחסו לתלמידים היה נאות?

- 4.96 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה המרצה הראה מקצועיות?

- 5.00 בסולם של 1 – 5.

באיזו מידה את מעריכה כללית את המרצה?

- 5.00 בסולם של 1 – 5.

כישורי למידה – המרכז לקידום תפקודים, בהנהלת רמי כץ, פסיכולוג התפתחותי בכיר.

צרו קשר ונשמח לענות על כל שאלה ובקשה.

טלפון רב קווי – 09-8995406

מייל – office@kishurei-lemida.com

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד